Guziki

Organy spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

RADA NADZORCZA

PREZES ZARZĄDU 

100% udziałowcem MZK Sp. z o.o. jest Gmina Piotrków Trybunalski. 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki pełni Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Pan Krzysztof Chojniak.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy : 

 1. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności.
 3. podział zysku lub pokrycie strat,
 4. przeznaczenie funduszów celowych, rezerwowego i zapasowego Spółki,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
 6. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 7. powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 8. zmiana umowy Spółki,
 9. udzielenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 10. ustalanie wysokości ryczałtu dla członków Rady Nadzorczej i ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 11. łączenie, przekształcanie i rozwiązywanie Spółki,
 12. rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorcza,
 13. zatwierdzanie regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług,

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, z wyłączeniem wykonywania prawa nadzoru przez każdego z członków Rady z osobna
 2. coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 3. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, 
 4. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego oraz przeprowadzonych kontroli,
 5. składanie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników wniosku w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
 6. powoływanie i odwoływanie Prezesa Spółki oraz pozostałych członków Zarządu Spółki,
 7. reprezentowanie Spółki w stosunkach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w tym również nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, 
 8. udzielanie zgody dla Zarządu na ustanowienie prokury,

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Spółki na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem,
 2. zarządzanie majątkiem i sprawami Spółki 
 3. prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w obowiązującym trybie i przeprowadzenie jego badania.
 5. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego ,
 6. udzielanie i odwoływanie prokury, z zastrzeżeniem postanowienia §26pkt8,
 7. opracowanie niezbędnych regulaminów normujących wewnętrzne sprawy przedsiębiorstwa Spółki,
 8. inne sprawy, których Kodeks spółek handlowych, ustawy oraz niniejsza umowa nie zastrzegają dla innych organów Spółki.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-09-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 473